VacioParaAjuste
VacioParaAjuste
EASYINF

Mòdul de Facturació que s’integra amb el Sistema d’Informació Hospitalari (HIS) o Sistema d’Informació Sanitari (Ambulatori) que estigui implantat al Centre.

Permet manegar facturació Multiempresa y Multicentre (diferenciacions que distingeix el Catsalut en la contractació amb la o les entitats proveïdores)

Té implantades les funcionalitats de facturació següents:

Facturació de Serveis Sanitaris i Sociosanitaris

Atenció Hospitalària i Especialitzada

Atenció Sociosanitària

Part Catsalut

Part ICASS

Part Privada (amb domiciliació de l’aportació del pacient)

Facturació de Salut Mental

 

Facturació de Productes Intermedis a l’ICS

 

Permet parametritzar les regles de facturació que tradueixen activitat o utilització de material (per exemple pròtesis) o fàrmacs en conceptes facturables

Els paràmetres de l’aplicació permeten reflectir els convenis signats entre l’entitat proveïdora i el Finançador, a tots els nivells:

 • Factura / Contracte / Partida Pressupostaria
 • Clàusules d’import fix anual
 • Clàusules amb sistema de càlcul d’ import fix per prestació o per procediment, amb limitació o sense de quantitats contractades
 • Clàusules amb sistema de càlcul complex de part fixa i part variable, amb imports diferenciats per trams, amb o sense regularització mensual
 • Càlcul de quantitats basat en Tassa de Reiteració
 • Control de Quantitat anual contractada
 • Import anual contractat
 • Conceptes facturables per prestacions, procediments i material
 • Facturació de Medicaments d’Us Hospitalari
 • Etc.

 

Realitza validacions, prèvies a l’enviament, segon les regles de validació pròpies cel CatSalut

Genera automàticament els fitxers de Tramesa d’activitat, amb informació de detall amb identificació de pacient, sense identificació de pacient i agrupades.

Incorpora automàticament els fitxers del Catsalut resultants del processament del les Trameses, incorporant-los a una interfície de gestió de errors que

 • mostra les descripció dels codis d’errors
 • marca l’estat dels registres de facturació amb incidències
 • permet canviar l’estat a corregit per generar les trameses de correcció
 • o desvincular-los de la facturació pública per facturar-los a un altre finançador

Genera automàticament les Trameses de correcció.

Genera automàticament les Trameses de Càrrec.

 

Com processament d’excepció té les funcionalitats de:

Processament de Reassignaments, amb indicació manual del que es reasigna o de manera automàtica, incorporant el fitxer amb indicació de les reassignacions, que envia el Catsalut

Genera les corresponents Trameses y factures de Càrrec de Reasignaments.

 

Processament d’Abonaments. Allibera els registres de facturació abonats per que puguin ser facturats a altres finançadors.

Genera les corresponents Trameses y factures d’Abonaments.

 

Exemple del que pot ser una seqüència típica de treball del procés de facturació:

S'inicia el procés de facturació:

 1. S'introdueix en el HIS tota l'activitat endarrerida (pendent d'introduir, del període a facturar).
 2. Es traspassa l'activitat des del HIS al mòdul de facturació.
 3. Es realitza un primer procés de validació i consistència.
 4. S'agrupen les activitats, segons tipus de facturació i línies de negoci (per facilitar el procés de repàs per separat).
 5. S'imprimeixen els llistats de repàs i validació.
 6. Es corregeixen o s'esborren els casos amb error i s'afegeixen les activitats que falten.
 7. Es creen les "factures d'activitat" (registres de detall que constitueixen les Trameses).
 8. Es creen les Factures de Càrrec i s'assigna el corresponent número de factura.
 9. Es creen les Trameses per al CatSalut.
 10. Es carreguen els fitxers a la web del CatSalut.
 11. Es descarreguen els fitxers resultants del procés del CatSalut.
 12. S'incorporen al mòdul de facturació i es marquen els registres amb errors.
 13. Es corregeixen els errors a l'Origen (al HIS) i es sincronitzen amb el mòdul de facturació.
 14. Es genera una Tramesa de correcció (només les dades corregides)
 15. Aquest procés es repeteix fins que no hi hagin més errors (habitualment es corregeixen la totalitat en el primer cicle)
 16. Si hi han hagut variacions als imports de la factura de Càrrec, es recalcula.
 17. Es crea la Tramesa de Càrrec
 18. S'envia la Tramesa de Càrrec
 19. Es rep el resultat del processament de la Tramesa de Càrrec. Si n’hi ha errors, es corregeixen i es repeteix el procés de la Facturació de Càrrec.
 20. S'imprimeixen els llistes que es lliuren al CatSalut
 21. S'imprimeixen les Factures de Càrrec

El procés ha acabat

contacto

Formuario de Contacto

EASYINF S.L.
Monturiol 38, Local
08100 - Mollet del Vallès
Tel. +34 93 505 08 28
Fax. +34 93 163 38 01
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.